Wsparcie w rehabilitacji

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych lub tzw. środków pomocniczych (np. soczewek kontaktowych, lupy, aparatu słuchowego).

Limity dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia danego przedmiotu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Osoba, która potrzebuje wsparcia przy pokryciu dopłaty do zakupu, może zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie, które udziela dofinansowania ze środków PFRON.

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON, należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność,
  • spełnić kryterium dochodowe – można starać się o dofinansowanie, jeśli średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny i ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie www.stat.gov.pl.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
  • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków określane są przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności, fakturę potwierdzającą zakup z wyodrębnioną kwotą udziału własnego oraz kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się także o dofinansowanie do sprzętu zaleconego przez lekarza, niezbędnego do rehabilitacji w domu. Powiatowe centrum pomocy rodzinie może udzielić dofinansowania za zakup takiego sprzętu w wysokości do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.