Ulgi przy przejazdach środkami transportu publicznego

Osoby niewidome, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawne dzieci i młodzież mogą korzystać z ulg przy przejazdach transportem publicznym. Zobacz, z jakiej zniżki możesz skorzystać.

Komu przysługują?

  • Dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24. roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 26. roku życia.
  • Opiekunom (osobom pełnoletnim).
  • Przewodnikom osoby niewidomej (osobom powyżej 13. roku życia albo psom przewodnikom).

W jakiej wysokości?

78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego

  • Ulga przysługuje dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych). Z ulgi na podstawie biletów jednorazowych może skorzystać także jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych.
  • Ulga obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

49% na bilety jednorazowe na pociągi osobowe i autobusy w komunikacji zwykłej
Ulga przysługuje osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnym do samodzielnej egzystencji (osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji albo mające znaczny stopień niepełnosprawności oraz inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy).

37% na bilety jednorazowe na pociągi inne niż osobowe oraz na pozostałe autobusy, np. pospieszne
Ulga przysługuje osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego
Ulga przysługuje (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych) osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej
Ulga przysługuje niewidomym osobom uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych).

95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego
Do ulgi, na podstawie biletów jednorazowych, uprawnieni są przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Wszystkie opisane ulgi obowiązują także prywatnych przewoźników.

Przed podróżą warto sprawdzić na stronach przewoźników, jakie przywileje przysługują osobom niepełnosprawnym. Niektóre spółki oferują pasażerom poruszającym się na wózkach bezpłatną pomoc przy wsiadaniu, wysiadaniu lub przesiadce – po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Szczegółowe zasady dotyczące ulg znajdują się w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 z późn. zm.).