Ulga rehabilitacyjna – jaki wydatek można odliczyć?

Opieka pielęgniarska, kolonie oraz przejazdy transportem publicznym – to tylko niektóre wydatki, jakie możesz odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Sprawdź kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać.

Opieka pielęgniarska

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w domu. Ulga dotyczy opieki podczas przewlekłej choroby, która uniemożliwia poruszanie się, albo opieki dla osoby zaliczonej do I grupy inwalidztwa.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kolonie i obozy

Od dochodu odliczyć można wydatki związane z koloniami i obozami niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 lat.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie nie jest limitowane – odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatek należy potwierdzić dowolnym dokumentem.

Przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie nie jest limitowane – odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatek należy potwierdzić dowolnym dokumentem.

Przejazdy środkami transportu publicznego

Od dochodu odliczyć można wydatki na przejazdy transportem publicznym związane z pobytem:

  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych (do 25. roku życia).

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie nie jest limitowane – odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatek należy potwierdzić dowolnym dokumentem.

Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych

Od dochodu odliczyć można wydatki związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa. Ulga dotyczy także samochodu podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, jeśli samochód używany jest na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik zobowiązany jest jednak okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zakup leków

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista (nadwyżka wydatków powyżej 100 zł miesięcznie).

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przewodnicy osób niepełnosprawnych

Od dochodów odliczyć można wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik zobowiązany jest przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.

Pies asystujący

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na utrzymanie psa asystującego. Odliczenie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik zobowiązany jest przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych oraz materiałów szkoleniowych

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Odliczeniu nie podlegają jednak wydatki na zakup i naprawę sprzętu gospodarstwa domowego.

Od dochodu odliczyć można także wydatki poniesione na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie nie jest limitowane – odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatek należy potwierdzić dowolnym dokumentem.

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

Od dochodu odliczyć można wydatki związane z turnusem rehabilitacyjnym.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie nie jest limitowane – odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatek należy potwierdzić dowolnym dokumentem.

Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz przystosowanie pojazdu

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na przystosowanie mieszkań oraz pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Z ulgi skorzystać mogą osoby niepełnosprawne albo podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może jednak przekraczać 9120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie nie jest limitowane – odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wydatek należy potwierdzić dowolnym dokumentem.

http://www.finanse.mf.gov.pl/