Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Aby podnieść swoje kompetencje i zwiększyć szanse zatrudnienia, osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w szkoleniach.

Mogą w nich uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością, które są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy. W okresie odbywania szkolenia osobie niepełnosprawnej przysługuje stypendium, które wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie (obecnie ok. 850 zł netto). Taki zasiłek jest wypłacany tylko w sytuacji, gdy miesięczny wymiar szkolenia wynosi minimum 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z zastrzeżeniem, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Osoba, która została skierowana na szkolenie, ma obowiązek uczestniczyć w kursie w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie szkolenia. Jeśli z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest zwrócić jego koszt. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczestnik nie ukończył szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia.

Aby wziąć udział w szkoleniu, w powiatowym urzędzie pracy należy złożyć „wniosek osoby poszukującej pracy niepełnosprawnej niepozostającej w zatrudnieniu o skierowanie na wskazane przez nią szkolenie” (wzory dostępne na stronach urzędów).

Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać z usług doradcy zawodowego, który przyjmuje w urzędzie pracy.