Świadczenia opiekuńcze i zasiłki

Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługują różnego typu świadczenia i zasiłki. Dowiedz się, na jakich zasadach są przyznawane.

Zasiłek celowy

Może być przyznany np. na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży czy drobnych remontów mieszkania.

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej, która samotnie prowadzi gospodarstwo i która jest całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Jeśli taka osoba pozostaje w rodzinie, zasiłek przysługuje, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Przysługuje m.in. ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność. Przysługuje osobie gospodarującej samotnie, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osób samotnie prowadzących gospodarstwo, lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwotę zasiłku ustala się:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje m.in. dziecku z niepełnosprawnością, osobom powyżej 16. roku życia, jeśli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku to 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy nie podejmują pracy (lub rezygnują z niej), aby móc sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie można uzyskać, jeżeli niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. lub – w przypadku młodzieży w trakcie nauki – do 25. roku życia. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1406 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (także małżonkom), niepodejmującym zatrudnienia lub rezygnującym z pracy w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Kwota zasiłku wynosi 520 zł miesięcznie.

http://www.mpips.gov.pl/