Staże dla osób niepełnosprawnych

Ze stażu mogą skorzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy. Podczas odbywania stażu osoba niepełnosprawna otrzymuje stypendium.

Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie (obecnie ok. 850 zł netto).

Dni wolne

Podczas stażu przysługują dni wolne (dwa za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu). Za dni wolne także przysługuje stypendium. Organizator stażu (pracodawca) ma obowiązek udzielić wszystkich dni wolnych przed zakończeniem stażu.

Czas pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Stażu nie można odbywać w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

Prawa stażysty

Organizator stażu ma obowiązek zapewnić osobie niepełnosprawnej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznać ją z regulaminem pracy. Niezwłocznie po zakończeniu stażu powinien także wydać opinię o zrealizowanych zadaniach i umiejętnościach praktycznych, jakich nabyła osoba odbywająca staż. Do obowiązków organizatora stażu należy ponadto zapewnienie ochrony zdrowia przysługującej pracownikom oraz – na zasadach przewidzianych dla pracowników – zapewnienie odzieży ochronnej, obuwia lub bezpłatnych posiłków i napojów.

Jak długo?

Czas stażu nie może przekraczać 6 miesięcy w przypadku osób powyżej 30. roku życia. Osoby młodsze mogą odbywać staż w okresie do 12 miesięcy.

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby odbytych staży, ale nie można odbyć go ponownie u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku. W pierwszej kolejności na staż kierowane są osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat nie odbywały stażu.

Obowiązki

Stażysta powinien przestrzegać ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy oraz wykonywać swoje obowiązki sumiennie i starannie. Musi także stosować się do poleceń organizatora, o ile nie są one sprzeczne z prawem.

Po zakończeniu stażu osoba niepełnosprawna powinna sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu. Musi ono zawierać informacje o wykonywanych zadaniach oraz zdobytych umiejętnościach. Sprawozdanie razem z opinią uzyskaną od pracodawcy należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (w ciągu 7 dni od otrzymania opinii od organizatora).

Staże organizowane są przez powiatowe urzędy pracy i to tam powinny zgłosić się osoby zainteresowane.